• 1481
  • 487
  • 1478
  • 1489
  • 1488

 

درباره ما:                                                                                                                                     آپلود عکس

دوره های آزاد دانشکده پرستاری و مامائی جهت افزایش تــوانایی و مهارتهای پرسنل واحدهای بهداشتی و درمانی در ارائه خدمات شایسته به مراجعین رسالتی است که برای خود تعریف کرده ایم و امیدواریم که در این مسیر به هدف خود برسیم.